Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


Hội - Hiệp hội

Sở Khoa Học và Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 932 7831 - 932 6903
Fax: (84.8) 932 5584
Email: skhcn@hochiminhcity.gov.vn
Website: http://www.doste.hochiminhcity.gov.vn

Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Liên Hiệp Hội) là một tổ chức quần chúng tự nguyện của tầng lớp trí thức hoạt động trong các hội khoa học và kỹ thuật chuyên ngành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng nhiệm vụ:

• Tập hợp lực lượng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động khoa học và kỹ thuật.
• Tham gia đóng góp, tư vấn về hoạt động, phương hướng, chính sách và những vấn đề khác cho liên quan đến KHKT.
• Tham gia phản biện những vấn đề khoa học và kỹ thuật khi có yêu cầu
• Phổ biến và bồi dưỡng tri thức khoa học kỹ thuật.
• Tham gia nghiên cứu và đưa nhanh tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.
• Đặt quan hệ hợp tác với các tổ chức khoa học và kỹ thuật của các nước và của những người Việt Nam ở nước ngoài.

Cơ cấu tổ chức:

• Ban chấp hành Liên hiệp hội.
• Tư vấn cho Ban chấp hành liên hiệp hội có 5 chuyên môn do các phó Chủ tịch phụ trách.
• Các hội thành viên.
• Các đơn vị trực thuộc.

Tư vấn cho ban chấp hành Liên Hiệp Hội có 5 ban chuyên môn do các Phó Chủ tịch phụ trách:
- Ban Đối ngoại.
- Ban Nghiên cứu - Đào tạo - Tư vấn - Phản biện.
- Ban Phổ biến kiến thức khoa học.
- Ban Tổ chức - Pháp chế.
- Ban Ứng dụng tiến bộ Khoa học Kỹ thuật.
Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb