Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


Hội - Hiệp hội

Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp
Địa chỉ: Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84.4) 876 5607
Fax: (84.4) 876 6642
Email: cares@hn.vnn.vn
Website: http://www.cares.org.vn

Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội. Trung tâm hoạt động phi lợi nhuận trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động hỗ trợ khác.

Trung tâm được xây dựng trên cơ sở một nhóm cán bộ khoa học nghiên cứu về Miền núi. Mục đích hoạt động chủ yếu của Trung tâm là giúp đỡ người nông dân nâng cao trình độ sản xuất, tăng năng suất cây trồng, khuyến khích các hoạt động bảo vệ Môi trường và phát triển Nông nghiệp bền vững ở các vùng Nông thôn. Tuy nhiên, hoạt động được Trung tâm ưu tiên hành đầu là hỗ trợ giúp đỡ những người dân nghèo. Đặc biệt là những người sống ở các vùng sâu, vùng xa và những vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Chức năng nhiệm vụ

Nghiên cứu, đánh giá, tư vấn, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ mới có liên quan đến công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo phương châm không vụ lợi, không kinh doanh, hợp tác trực tiếp với hộ, nhóm hộ và cộng đồng địa phương.

Thông tin, tư vấn nghiệp vụ về khoa học công nghệ và tổ chức quản lý các lĩnh vực có liên quan đến Quản lý tài nguyên và bảo vệ Môi trường Nông nghiệp.

Tham gia, phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hợp tác quốc tế về KHCN và quản lý thuộc các lĩnh vực chuyên môn của trung tâm.

Lĩnh vực nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu chính của Trung tâm là:

Sinh thái học nông nghiệp
Phát triển nông thôn
Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Bảo vệ môi trường

Dịch vụ khoa học kỹ thuật

Trung tâm có khả năng cung cấp những thông tin và sự hỗ trợ về chuyển giao công nghệ; tổ chức các hoạt động đào tạo, giáo dục và nghiên cứu; chủ trì các buổi hội thảo, hội nghị, thảo luận chuyên đề khoa học; xuất bản các báo cáo khoa học và các tài liệu mở rộng.

Quan hệ hợp tác

Trung tâm hợp tác với các cá nhân, Cơ quan và các Tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm. Trong đó, các hoạt động hợp tác sẽ được quản lý theo Luật Việt Nam và các quy tắc quốc tế đã được thừa nhận.
Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb