Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


Cơ quan - Ban nghành

Sở khoa học và công nghệ Tiền Giang
Địa chỉ: 39 Hùng Vương - Tp. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: (84.073) 872 728
Fax: (84.073) 872 728
Email: skhcn@tiengiangdost.gov.vn
Website: http://www.tiengiangdost.gov.vn

Giới thiệu

Chức năng và nhiệm vụ
 
Thông tư liên tịch số 15/2003/TTLB-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ và Quyết định số 314/QĐ.UB ngày 5/02/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ như sau:

Chức năng

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo qui định của Pháp luật. Thực hiện

nghiên cứu và ứng dụng KHCN, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

Sở Khoa học và Công nghệ chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nhiệm vụ

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý và hoạt động khoa học công nghệ; quyết định quy hoạch, kế hoạch về khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật và phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và quy hoạch, kế hoạch; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoa học và công nghệ.

Quản lý các hoạt động nghiên cứu triển khai đối với các đề tài, dự án cấp tỉnh.

Quản lý các hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; thẩm định, giám định về công nghệ đối với các dự án về đầu tư trong tỉnh theo phân cấp;

Quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn của tỉnh.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký và kiểm tra hoạt động Khoa học và Công nghệ các tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Hướng dẫn việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, công bố các hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn theo phân công phân cấp. Tổ chức và quản lý mạng lưới kiểm định và đáp ứng yêu cầu của tỉnh.

Quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, tổ chức thực hiện các hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

Quản lý Nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân, thẩm định an toàn bức xạ và cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tia X dùng trong y tế theo quy định của pháp luật;

Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ.


Làm thường trực các tổ chức tư vấn cấp tỉnh về KHCN như Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Hội đồng thẩm định công nghệ, Ban chỉ đạo chương trình Công nghệ thông tin.

Quản lý cán bộ, tài chính, tài sản của Sở theo phân cấp quản lý của tỉnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về KH-CN đối với các cơ quan quản lý nhà nước về KH-CN ở cấp huyện, thành phố thị xã thuộc tỉnh.

Bộ máy tổ chức


Ban giám đốc Sở:

Giám đốc: Phụ trách chung kiêm phụ trách lãnh vực hoạt động của Phòng Tổng hợp và Thanh tra.
Phó giám đốc trực kiêm phụ trách lãnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Thử nghiệm.
Phó giám đốc phụ trách lãnh vực hoạt động Khoa học - công nghệ, Thông tin, Sở hữu Trí tuệ, An toàn bức xạ, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ KHCN.

Tổ chức giúp việc Giám đốc Sở
Phòng tổng hợp
Phòng Quản lý khoa học.
Phòng quản lý công nghệ và thông tin
Thanh tra Sở.

Tổ chức giúp Giám đốc Sở quản lý chuyên ngành:
Chi cục TC-ĐL-CL

Tổ chức Sự nghiệp khoa học:
Trung Tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ KHCN
Phòng Thử Nghiệm
Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb