Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


Cơ quan - Ban nghành

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 733 2220
Fax: (84.4) 733 2220
Email: tthl_knqg@yahoo.com
Website: http://www.khuyennongvn.gov.vn

Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban: 

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Đề xuất, xây dựng, tổng hợp, bảo vệ kế hoạch dài hạn, hàng năm các chương trình, dự án khuyến nông.

- Tổng hợp, điều chỉnh và phân bổ hợp lý các chương trình, dự án khuyến nông hàng năm cho các tỉnh, vùng, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo, tổ chức ký hợp đồng, giao kế hoạch kịp thời.

- Tham gia rà soát, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật chương trình khuyến nông trình Bộ phòng nghành phục vụ thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông.

- Tham gia xây dựng quy chế, cơ chế quản lý kinh phí khuyến nông.

- Theo dõi, kiểm tra và thanh lý các chương trình, dự án khuyến nông đúng theo chế độ Nhà nước phòng hành.

- Nghiên cứu và hướng dẫn việc xây dựng hệ thống tổ chức khuyến nông từ trung ương đến cơ sở, bao gồm: khuyến nông nhà nước, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các tổ chức khuyến nông tự nguyện.

- Quan hệ với các tổ chức xã hội, kinh tế trong và ngoài nước để thu hút nguồn vốn hoặc tham gia trực tiếp vào các hoạt động khuyến nông. Xây dựng các dự án hợp tác quốc tế song phương, đa phương về hoạt động khuyến nông.

- Phối hợp với các phòng trong Trung tâm để kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình khuyến nông.

- Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện chương trình khuyến nông (kết quả, hiệu quả của chương trình khuyến nông và kết quả thanh lý hợp đồng). Báo cáo công tác của Trung tâm.

- Xử lý công văn đi, công văn đến.

2. Phòng Thông tin - Huấn luyện:

- Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác khuyến nông cho các cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân.

- Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp khuyến nông phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của từng vùng trong cả nước.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thông tin đại chúng để phổ biến những tiến bộ kỹ thuật - công nghệ mới, những kinh nghiệm sản xuất giỏi, những điển hình tiên tiến.

- Chủ trì tổ chức các hội thi như: nông dân đua tài, phiên chợ giống, cán bộ khuyến nông cơ sở giỏi.

- Chủ trì, phối hợp hoạt động với đơn vị thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng nội dung in ấn, phát hành sách kỹ thuật, tranh ảnh, tờ gấp kỹ thuật.

- Theo dõi và cung cấp thông tin kịp thời nhằm nâng cao hoạt động có hiệu quả của phòng và Trung tâm.

- Phụ trách tờ Tin khuyến nông Việt Nam.

- Chủ trì phối hợp với các phòng xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo, in ấn tài liệu.

- Chủ trì xây dựng trang Web, truy cập và khai thác các mạng thông tin.

3. Phòng Khuyến nông Trồng trọt:

- Đề xuất, xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm và chương trình, dự án, phân bổ kinh phí cho các đơn vị tham gia thực hiện chương trình khuyến nông về trồng trọt.

- Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật chương trình, dự án khuyến nông về trồng trọt.

- Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình khuyến nông về trồng trọt.

- Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về trồng trọt.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để thực hiện tuyên truyền những tiến bộ kỹ thuật mới về trồng trọt. Tổ chức tham quan, hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm giữa các tỉnh và trong cả nước.

- Theo dõi thông tin thị trường, giá cả kịp thời để giúp đỡ nông dân trong việc định hướng sản xuất và tiêu thụ nông sản nhằm sản xuất và kinh doanh có hiệu quả.

- Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện chương trình khuyến nông về trồng trọt.

- Tham gia trực tiếp chỉ đạo, xây dựng một số chương trình khuyến nông trọng điểm về trồng trọt.

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông về trồng trọt.

4. Phòng Khuyến nông Chăn nuôi:

- Xây dựng, đề xuất kế hoạch dài hạn, hàng năm chương trình, dự án khuyến nông về chăn nuôi, đề xuất phân bổ kinh phí cho các đơn vị tham gia thực hiện chương trình, dự án khuyến nông về chăn nuôi.

- Phối hợp với các phòng chức năng, các phòng để xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng, đào tạo kiến thức về chăn nuôi, chú ý cho cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân.

- Xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật chương trình, dự án khuyến nông về chăn nuôi.

- Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện chương trình, dự án khuyến nông về chăn nuôi.

- Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng, phòng thông tin - đào tạo thực hiện tuyên truyền tiến bộ kỹ thuật - công nghệ mới về chăn nuôi.

- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai xây dựng một số mô hình chăn nuôi trọng điểm.

- Tổ chức tham quan, hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp khuyến nông trong chăn nuôi giữa các tỉnh trong cả nước.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình, dự án khuyến nông.

- Theo dõi thông tin thị trường, giá cả về việc định hướng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

5. Phòng Khuyến khích phát triển HTX và Ngành nghề nông thôn:

- Xây dựng, đề xuất kế hoạch
Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb